Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
levilette
levilette
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee vianiemaproblemu niemaproblemu
9471 662f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaosaki osaki
levilette
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaosaki osaki
levilette
levilette

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing vianiemaproblemu niemaproblemu
levilette
4397 7282
Reposted fromhuntersouls huntersouls viagranini granini
8690 7035
Reposted fromunco unco viagranini granini
levilette
8290 6c4c
levilette
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viausual usual
levilette
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
levilette
2503 9323 500
nic dodać nic ująć.
Krk.
Reposted fromyannim yannim viafoodforsoul foodforsoul
3542 ebff 500
levilette
7490 f225
Reposted fromVegelus Vegelus viawrazliwa wrazliwa
levilette
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viawrazliwa wrazliwa
4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viawrazliwa wrazliwa
levilette
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viawrazliwa wrazliwa
levilette
1992 697a 500
Reposted fromwazelina wazelina viahelpmeimhungry helpmeimhungry
9288 ba81
Reposted frombwana bwana viaCalrissian Calrissian
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl